Kategórie

Výrobcovia

REKLAMAČNÝ PORIADOK čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

Tento reklamačný poriadok upravuje postup obchodnej spoločnosti VIPShop,s.r.o. so sídlom
Jiraskova 57, 08501 Prešov, Slovenská republika,
IČO: 36211513, DIČ: 202210023, IČ DPH: SK2022160023, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 18352/T
(ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv
vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru
zakúpeného na portáli www.vipshop.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a
Predávajúceho
(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým
súvisiace.
Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona

 


č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní 
práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru 
zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu na www.vipshop.sk

ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa

riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v 
platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov. 
Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri 
uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za 
vady 
tovaru zakúpeného na www.vipshop.sk ako aj úprava práv a 
povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 
až 
§ 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení . 
Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, 

že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne 

ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky 
Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho 
záväzným. 
Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke 
www.vipshop.sk
 

čl. 2 
Kontrola tovaru pri prevzatí 

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovaťči obal, v 
ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia 

je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou 
službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak 
Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, 
Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. 
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu 
po jeho prevzatí. 
Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie 
tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším 
poškodením 
obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní 

od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka 
považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú 
akceptované. 
Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného 

na svetstoliciek.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených 
v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník 
v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 

znení. 

čl. 3 
Reklamačný formulár 

Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár (ďalej len 
„Formulár") v nasledujúcich prípadoch: 
a.) Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 30-dňovej lehote: 
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do dvoch dní od 
prevzatia 
tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza 
manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy. 
Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar 

plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. 
b.) Odstúpenie od kúpnej zmluvy po uplynutí 30-dňovej lehoty, max. 
do 40 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim: 
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj po uplynutí 30 dní 
od 
prevzatia tovaru max. do 40 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia 
dôvodu. Kupujúci v tomto prípade uhrádza manipulačný poplatok vo 
výške 20% z ceny objednaného tovaru, pokrývajúci náklady, ktoré 
vznikli Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy. 
Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. 
c.) Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal: 
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, 
nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar 
Predávajúcemu max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci 
neuhrádza manipulačný poplatok za náklady, ktoré vznikli 
Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie 
tovaru znáša Kupujúci. 
Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje: 
a.) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a 
priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt 
b.) Adresa miesta, kam bol tovar dodaný 
c.) Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade 
výmeny tovaru 
d.) Číslo elektronickej objednávky 
e.) Dátum vystavenia elektronickej objednávky 
f. ) Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim 
g.) Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód 
banky, v 
ktorej je účet vedený 
h.) Dátum a podpis Kupujúceho. 
Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je 
priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované 
doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom 
Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie 
chýbajúcich Požadovaných dokladov. Predávajúci si zároveň bude 
účtovať manipulačný poplatok vo výške 20€ zahŕňajúci 
náklady, 
ktoré Predávajúcemu vznikli v dôsledku neúplne vyplneného Formulára 

alebo nepriložených Požadovaných dokladov. 
Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu 

a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní 

od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, 
Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní 
predmetného vrátenia/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady 
Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári. 
Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je 
priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie, Predávajúci 

si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej 
záležitosti. 
Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť kompletný, 
nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Kupujúci je 

povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie. Riziko 

vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša 

Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim. 
Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými 

dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom 
vrátenia/reklamácie na adresu predajne. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar 
zaslaný Kupujúcim na dobierku. 
Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s 
týmito reklamačným poriadkom, znížená o manipulačný poplatok/ 
poplatky, v prípadoch ustanovených v tomto reklamačnom poriadku, bude 
prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo 

dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými 
dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode a.), 
b.), c.) tohto článku. 

čl. 4 
Záručné podmienky a záručná doba 

Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 2 roky. Na 
vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia 
záručná 
doba (3 roky, 5 rokov). Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania 

tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru 
musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby 

zaniká právo na uplatnenie reklamácie. 
Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní 
Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúž
zároveň ako záručný doklad. 
Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne 
zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie 
popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje. 
Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá 
vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, 
nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného 
ošetrovania, 
v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, 

v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo 
iného nesprávneho zásahu. 
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie 
reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Pri neoprávnenej 

reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením 
takejto reklamácie vo výške 20€. 
Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba 
určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých 
prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava 
čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však 
nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, 

ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o 
vadu, 
ktorú nemožno odstrániť. 
Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných 
dní, 
tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. 
Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, 
ktoré mu bude zaslané na adresu doručovania uvedenú vo Formulári. 
Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad 
najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude 
zaslaný na adresu doručovania uvedenú vo Formulári. 

čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.vipshop.sk

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť 
reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného 


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Zľavnené produkty

Všetky zľavnené